ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG TITAN H-180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa treo tường Titan

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG TITAN H-280 (3HP - 3 NGỰA) Điều hòa treo tường Titan

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER H-092 (1HP - 1 NGỰA) Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER H-120 (1.5HP - 1.5 ... Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER H-180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER H-240 (2.5HP - 2.5 ... Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SK PLUS H-092 (1HP - 1 NGỰA) Điều hòa treo tường SK – Plus

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SK-PLUS H-120 (1.5HP - 1.5 ... Điều hòa treo tường SK – Plus

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SK-PLUS H-180 (2HP -2 NGỰA) Điều hòa treo tường SK – Plus

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SK-PLUS H-240 (2.5HP - 2.5 ... Điều hòa treo tường SK – Plus

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SK-PLUS H-280 (3.0HP - 3 NGỰA) Điều hòa treo tường SK – Plus

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG H-180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG H-210 (2.2HP - 2.2 NGỰA) Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG H-240 (2.5HP - 2.5 NGỰA) Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG H-280 (3HP - 3 NGỰA) Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG H-360 (4HP - 4 NGỰA) Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG H-480 (5HP - 5 NGỰA) Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG H-500 (5.5HP - 5.5 NGỰA) Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG H-600 (6HP - 6 NGỰA) Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG H-960 (10 NGỰA) Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG H-1200 (12HP - 12 NGỰA) Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN H-180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa âm trần

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN H-240 (2.5HP -- 2.5 NGỰA) Điều hòa âm trần

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN H-280 (3HP - 3 NGỰA) Điều hòa âm trần